பொது அறிவு வகுப்புகள், தேர்வு கேள்விகள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில இரண்டு வழியிலும் (BOTH TAMIL & ENGLISH MEDIUM) இருக்கும்

General knowledge sessions in both English and Tamil Medium.

Fee Details

Course Code : A1

LIVE & RECORDED ஆன்லைன் வகுப்புகள் Online Classes with FREE HARDCOPY MATERIALS

COURSE CODE : A1 FEE – Rs.16,200.
Two Instalments 8200+8200. (Instalment shoud be Paid a Max.Gap of 35 Days)

A3) RECORDED CLASSES ONLY – வகுப்புகள் with FREE NON-PRINTABLE PDF MATERIALS*

COURSE CODE : A3
வகுப்புகள் with FREE NON-PRINTABLE PDF MATERIALS
FEE – Rs.10,200.
Two Instalments 5,200+5,200.
(Instalment shoud be Paid a Gap of 30 Days)

Course Code : A4

நேரடி வகுப்பறை வகுப்புகள் (CLASS ROOM CLASSES), TESTS, MATERIALS.

COURSE CODE : A4 FEE – Rs.30,200.

Two Instalments 16,200+16,200.

Instalment in a gap of 30 days